جستجومصاحبه مدیریت عامل گروه در خصوص ضرورت حذف یارانه کود

مصاحبه مدیریت عامل گروه در خصوص ضرورت حذف یارانه کود

باتوجه به ضرورت های حذف يارانه کود از اقتصاد کشور، نشريه سنبله مصاحبه ای را با مديريت گروه انجام داده که به پيوست تصوير آن تقديم ميشود